ناشر : rashed ir

فایل صوتی برای تمرین مهارت listening زبان انگلیسی . محاوره دوستانه بین چند نفر انجام می شد که در مورد اخبار خوب و اخبار بد است. به همراه متن در سایت موسسه راشد https://goo.gl/PJX8mJ