ناشر : talashgaran farhangi

این کارگاه به دعوت اساتید دانشکده مهندسی راه آهن برای جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده ارائه شده و درونمایه آن رشد دانشکده بر اساس رشد فضای انسانی آن است. سرفصل‌های اصلی عبارتند از هدفمندی دانشجویان، تفاوت آرزوها با اهداف، عواملی که انسان را در ساختن یک هدف پویا یاری می‌کنند، علاقه به علم به عنوان شرط موفقیت در کار علمی، ارتباط انسان با خودش و بازنگری در خود، اتصال به جامعه، و مثبت نگری در مقابل منفی نگری.