ناشر : talashgaran farhangi

تعدادی از دانشجویان سوالاتی را مطرح کرده‌اند، مانند: تعداد قابل ملاحظه‌ای از دانشجویان، بعد از کنکور عملاً هدف مشخصی پیش روی خود نمی‌بینند و سعی می‌کنند چند سال تحصیل را به نحوی بگذرانند. هدف‌های سطحی مثل مدرک و ارزش‌های اجتماعی که به وسیله مدرک کسب می‌شود، یا حتّی درآمد نسبی حاصل از تحصیل نمی‌توانند سختی‌ها و رنج‌های درس خواندن جدّی را در طول تحصیل توجیه کنند. اساساً هدف به چه معناست؟ چگونه هدف را بیابیم؟ و یک هدف شایسته دارای چه خصوصیاتی است؟ برخی از دانشجویان ضمن آن که نگران کار و شغل آینده خود هستند و تصویر روشنی از آینده خود ندارند، ابراز یأس و ناامیدی می‌کنند. چگونه می توان به این دانشجویان کمک نمود که امیدوارانه به آینده خود بنگرند و انگیزه‌ها و نیروهای خود را مدیریت نمایند؟ در این سخنرانی مبنایی به وجود می‌آوریم که بتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد…