ناشر : کیس مسیحیت به اشتراک بگذارید

خداوند مسيح با شما باشد