ناشر : etemadi135 gmail com

مجازیسم اولین برنامه رادیو بلوت گویندگان: آقایان : ریاضی فر - اعتمادی - قصری خانم ها: صابری - اکبری کارگردان:سرکار خانم روحانی