ناشر : hormozonline

مولودی الله ولی الله ولی، ذکر محمد و علی توسط اهل سنت قشم