ناشر : talashgaran farhangi

در زندگی امروزی و به خصوص در زندگی شهری، تعداد پارامترهایی که بایستی هرروزه مدیریت شوند، و تعداد پیام‌هایی که برای جلب توجه ما طراحی شده‌اند، افزایش یافته است.