ناشر : talashgaran farhangi

در این سخنرانی که برای دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی ارائه شده است، به چالش‌های پیش روی جوانان و دانشجویان، فرایند ساختن هدف و مدیریت توانمندی‌های درونی می‌پردازیم. چالش‌هایی که دانشجویان در محیط دانشگاه بایستی مدیریت نمایند کدامند؟ چگونه یک هدف بزرگ ما را به پیش می‌راند؟ چه هدف‌هایی ارزش جنگیدن و زحمت کشیدن دارند؟ چگونه ذهنمان را برای ساختن یک هدف سازماندهی کنیم؟ خود را از چه عواملی دور نگاه داریم و به چه عواملی بیشتر توجه کنیم؟