ناشر : talashgaran farhangi

این سخنرانی به دعوت تعدادی از اساتید دانشکده معماری و شهرسازی برای جمعی از دانشجویان این داتنشکده ارائه شد و قرار است در قالب جلسات منظمی ادامه یابد. برخی از سرفصل‌ها و فرازهای مهم در این حوزه عبارتند از: ورود به دانشگاه و نیاز به تعریف اهداف جدید، امنیت به معنای احاطه بر محیط، مراکز حمایتی دانشگاه، رشد ما و موثر شدن برای خود و جامعه وابسته به تصمیم خود ماست، انتخاب هدف و مسیر زندگی با عقلانیت، رشد عقل ، هر یک از ما منحصر به فرد هستیم، اهداف بزرگ قطعاً قابل دستیابی هستند، هدفی که انتخاب می‌کنیم باید به گونه‌ای باشد که در ما یک حسّ ویژه برای رسیدن ایجاد کند.مدیریت نیروهای خود.