ناشر : talashgaran farhangi

در جلسات اولیه با دانشکده فیزیک، برخی از دانشجویان مطالبی درباره اشتغال و آینده شغلی در کشور ابراز کرده و نگرانی‌هایی را مطرح کرده بودند. از سوی دیگر اساتید دلسوز دانشکده نیز با احساس مسئولیتی که داشتند نیاز به تحوّل و ارتقای دانشکده را مطرح نموده بودند. بحث‌های اینجانب درباره عوامل کم‌انگیزگی یا انگیزش و پویایی در دانشجویان زمینه‌ساز دعوت به تشکیل این جلسه از سوی اساتید محترم شد. سرفصل‌های این جلسه به اختصار عبارتند از: بحث اوّل: در رابطه با عقل و به کارگیری همّت انسانی، بحث دوم: در خصوص موانع پیشرفت و مواجهه با نگرش‌های منفی در حرکت به جلو، بحث سوم: تعریف سازمان با مدیریت ایستا و سازمان با مدیریت تحوّل‌گرا، بحث چهارم: اهمّیت علوم پایه و آینده شغلی دانش‌آموختگان، بحث پنجم: بعضی از راهکارهای اجرایی برای پویایی در دانشکده فیزیک، شامل آگاهی از ظرفیت‌های درونی دانشکده، نقش‌آفرینی فعّال دانشجویان در پیشرفت علمی دانشکده.