ناشر : talashgaran farhangi

این سخنرانی سومین جلسه از کارگاه آموزشی خانواده است که در سال ۱۳۹۰ برای پرسنل اداری دانشگاه علم و صنعت ایران ارایه شده است. سرفصل‌های دیگر این سخنرانی عبارتند از: